Politiattest

Krav om politiattest i Modum svømmeklubb

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

I Modum svømmeklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med:
Ståle Brennsæter
e-post: buskdys@hotmail.com
telefon: 47 26 56 13

eller stedfortreder:
Leder Tomm Kristiansen
e-post: fjeto@online.no
telefon: 91 56 42 70

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Søknadsprosedyre

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest, må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

Idrettslagets bekreftelse

Styret i Modum svømmeklubb har oppnevnt Ståle Brennsæter til å være ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattester. Ståle Brennsæter skal fylle ut følgende skjema:

Bekreftelse på formål med politiattest

Deler av skjemaet er ferdig utfylt, men det må påføres informasjon om den personen det søkes om politiattest for, navn på idrettslaget, samt hvilken stilling vedkommende skal ha/hvilken oppgave vedkommende skal utføre. I feltet «Fødselsnummer» skal kun fødselsdato påføres.

Et ferdig utfylt skjema overleveres til den personen som skal søke om politiattest, ta derfor kontakt med Inge Rese.

Levering av søknad

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest:
https://attest.politi.no/

Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:

Søknad om politiattest

Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Vedkommende skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, er det ikke anledning til å la vedkommende få utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det samme er tilfellet dersom attest ikke er innhentet eller ikke fremvist den politiattestansvarlige.

Våre sponsorer


Livetiming Modumsvøm

Selge/Bytte tøy fra MSK?

Har du treningstøy som har blitt for smått, kan du jo legge det ut til salg/bytte på vår Facebookside for kjøp og salg av svømmeutstyr.